İktisatçıları milletlerarası İktisadî dalgalanmaları | 720pFilm.org Film izle | 720p Film izle | Hd Film izle
Sitemizde şuan toplam 1077 film bulunmaktadır.

İktisatçıları milletlerarası İktisadî dalgalanmaları

0
( Yüksek Kalite )

İktisatçıları milletlerarası İktisadî dalgalanmala¬rı

Al bert Af tali on, W il Ham Beveridge, Simon Kuznets ve diğer bazı bilginler, milletlerarası ikti¬sadi dalgalanmalar üzerinde durmuşlardır.
İktisatçıları milletlerarası İktisadî dalgalanmala¬rı incelemeğe sevkeden gözlem, açık ekonomi sis¬teminde krizlerin bir memleket sınırları içinde kal¬maksızın diğer sanayi ülkelerine sıçramasıdır.
William Beveridge ve Simon Kuznets, başlıca sa¬nayi memleketlerinde konjonktürün seyrini karşı¬laştırarak ankara escort çeşitli iş kollarındaki faaliyet hacmini bir¬birlerine paralel yönlerde değişiklik kaydettiğini göstermişlerdir.
J. J. Polak, millî ekonomi dalgalanmaları ile dün¬ya konjonktürü arasındaki ilişkileri hesaplamağa çatışmıştır.
François Perroux, milletlerarası dalgalanmaları hâkim ekonomi etkisine bağlamıştır.
/?. Wolff da, marchâ directeur yahut yön verici piyasa kavramı üzerinde durmuştur.
Dag Hammarskjöld, milletlerarası İktisadî dalga¬lanmalar üzerindeki araştırmalarıyla tanınmıştır. Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ol¬muştur. ; T-*’,* > h »b’> ?f= nr/r qr
i) Literatürde, ayrıca sosyal devreler söz konusu olmuştur.
A/bert Afta/ion, evlenmeler ile fiyat konjonktürü (ve gelirler) arasında bağlılık bulunduğunu araştır¬malarıyla rus escort ortaya koymuştur. Wagemann’a göre de, refah dönemlerinde evlenmeler çoğalmaktadır.
Boşanmalarla refah koşulları arasında bir ilişki bulunmakla beraber, bu ilişki gayrı muntazamdır.
Ölüm oranlarıyle konjonktür arasındaki ilişkiler, ters orantılıdır. Henri Gitton’a göre, refah dönem¬lerinde yaşa ve sağlık durumuna bağlı ölüm oran¬ları azalmaktadır.
İş kazaları ve trafik kazaları, refah devrelerinde . çoğalmaktadır.
Göçler, terkedilen ve gidilen ülkelerin konjonk¬türlerine göre, iki ayrı değişkenin fonksiyonu ola¬rak hızlanmakta veya yavaşlamaktadır.
ii) Uzun vadeli dalgalanmaları incelemiş başlıca iktisatçılar Niko/ai D. Kondratieff, Spiethoff, Woy- tinsky, Wolff, Schumpeter, Wagemann ve Kuczy- sky’dır.
Bu devrelere, Kondratieff dalgalanmaları da de¬nilmektedir.
Kotıdratieff’a göre;
Uzun devreli dalgalanmalar, değişik konular üze¬rinde incelenebilir; Fiyatlar, faiz haddi, ücretler, dış ticaret, kömür – demir * kurşun üretimi, emis¬yon ve kredi hacmi ilh..
Toptan fiyatları hakkındaki incelemeler. On Se¬kizinci Yüzyıl sonunda İkinci Dünya Savaşına ka¬dar, üç uzun devreli dalgalanma geçirildiğini gös¬termiştir.
Birinci dönemin başlangıcı, memleketine göre, 1780 – 1790 ve sonu 1841 – 1851 dir. Yükseliş 35 yıl sürmüştür. En yüksek nokta, 1810 – 1819 ara¬sıdır. Buna karşılık, alçalışın süresi, 24 yıldır.
İkinci devrenin süresi, daha kısadır. Memleketi¬ne göre 1844 – 1851 arasında başlayan yükseliş safhası 24 yıl ve alçalış 20 yıl sürmüştür.
Üçüncü dönem, 1890 – 1896 arasında başlamış¬tır. Zenith noktasına 1914 – 1920 arasında erişil¬miştir. Ancak paralarının değeri düşürülen ülkeler¬de, yükseliş biraz daha uzun zaman almıştır. Joseph Schumpeter’e göre, üçüncü dönemin yükselişi 24 ilâ 30 yıl ve alçalışı 3J9 yıldır.
.1929 Büyük İktisadî Buhranının özelliği, çeşitli dalgalanma tiplerinden hepsinin alçalış dönemine rastlamasıdır. Juglar dalgalanmalarının, yani kon¬jonktürün yön değiştirmesine, alçalış halindeki Kitchin devresinin etkisi eklenmiştir. Aynı dönemde inşaat devreleri de, alçalış safhasına girmiştir. Kondratieff ise. 1929 da, alçalış safhasının orta¬sında bulunuyordu.

545
FILM BILGILERI 2 sene önce eklendi
İktisatçıları milletlerarası İktisadî dalgalanmaları

İktisatçıları milletlerarası İktisadî dalgalanmala¬rı Al bert Af tali on, W il Ham Beveridge, Simon Kuznets ve diğer bazı bilginler, milletlerarası ikti¬sadi dalgalanmalar üzerinde durmuşlardır. İktisatçıları milletlerarası İktisadî dalgalanmala¬rı incelemeğe sevkeden gözlem, açık ekonomi sis¬teminde krizlerin bir memleket sınırları içinde kal¬maksızın diğer sanayi ülkelerine sıçramasıdır. William Beveridge ve Simon Kuznets, başlıca sa¬nayi memleketlerinde konjonktürün seyrini karşı¬laştırarak […]

Tür: Romantik Filmler

bursa escort
YORUMLAR Yorum Yapmak Istermisiniz ?

Vizyona yeni çıkan en iyi filmleri izlemek için www.filmbizden.com sitesini takip edebilirsiniz.
 

Film İzle